Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

ООП – класове и обекти, капсулация, конструктори

1. Предимства на ООП

а) Позволява моделиране на реални обекти от света

б) Много хора работят съвместно по 1 проект

в) По-лесна разработка и поддръжка на проект

2. Клас

—А) определение – съвкупност от променливи и методи. Служи за представяне на реални обекти от света.

—Б) атрибути (свойства) на клас (Properties) – вместо променливи

—В) методи на клас (Methods) – описват поведението на класа

3. Обекти

а) Определение – конкретни представители на даден клас

 4. Капсулация

а) определение – скриване на информация. Прави невъзможно потребителите на даден обект да променят по неочакван начин неговото поведение.

б)  видове капсулация:

private –потребителят няма достъп до този атрибут/метод

public – потребителят има достъп до този атрибут/метод

5. Конструктор на клас – Използва се при всяко създаване на обект на класа

Примерна задача: Да се направи клас Vehicle, който има: speed, model, color. Да има методи: ShowInfo(…) – показва информация за превозно средство; Tuning(…), – променя някои от свойствата на класа . Да се направят поне 2 обекта на класа и да се тестват различните методи.

Решение:

Използване на класа – създаване на обекти:

Задачи за упражнение:

  1. Да се създаде клас Singer, който има: name, age, fans, money (*други по избор). Да има методи: ShowInfo(…) – показва информация за изпълнителя; CreateSong(…), PlayConcert(…) – променят някои от свойствата на класа . Да се направят поне 2 обекта на класа и да се тестват различните методи.
  2. Към класа Singer да се добави капсулация на атрибутите и методи за Get и Set. Какви проверки сложихте в тези методи?
  3. Да се добави поне 1 скрит(private) метод към класа Singer. Къде и как използвате този метод?