Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

ООП – наследяване

1. Наследяване – класът наследник взема всички свойства и методи на класа-родител

Когато ще предефинираме някой метод на класа родител трябва да добавим ключовата дума virtual.

2. Клас-наследник

А) преизползва конструктора на класа-родител: public Motorbike(): base() {…}

Б) предефиниране методи на класа-родител: public override void Tuning() {…}

Примерна задача: Да се направят класове Car и Motorbike, който наследяват Vehicle (от предишния урок). Car и Motorbike да имат допълнителни свойства: wheelsCount,  passangersCount и да предефинират ToString() метода и Tuning(…) метода на класа-родител.

Решение:

Обекти на класовете и използване:

Задачи за упражнение:

  1. Да се създаде клас-родител Artist и класовете Singer и Actor да го наследяват.
  2. Да се направи конструктор на класа Singer, който да преизползва конструктора на класа-родител.
  3. Да се предефинира един метод на класа-родител и от двата класа-наследник. Извикайте тези методи.