Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Примерни задачи за ТП2

  1. Да се напише метод TotalBill(), който по въведен масив от цени на продукти намира общата им стойност.
  2. а) Да се напише клас Store, който има свойства: name, employeesCount, goods, money. Да се приложи капсулация и да има 2 конструктора: с всички параметри и без параметри. Да се предефинира ToString(). Да се направят методи DeliverGoods() – за доставка в магазина, CollectMoney() – за събиране на оборота. Тези методи трябва да променят поне по 1 от свойствата. Да се създадат 2 обекта на класа.

б) Да се добавят класове Hypermarket, LocalGrocery, които имат поне по 2 нови свойства и предефинират метода DeliverGoods().