Цел: Да напишем първата си програма на Visual Basic. Да използваме контроли и свойства на контролите в наша програма.

Ключови точки:

Форма – работно поле

Контроли – елементи, които разполагаме върху формата

Свойства на контролите – характеризират всяка от контролите, например: цвят, размер, позиция, съдържание

Нов материал:

Създаване на проект – За да създадем проект трябва да натиснем New Project -> Windows Forms Appliacation и да попълним името на проекта Name: <My project 1>

Start Project C#

Форма – Това е работното поле върху, което създаваме дизайна на нашата програма като разполагаме различни елементи (контроли)

Контроли – Елементи, които разполагаме върху формата. Има различни видове контроли, първите, които ще разгледаме са:

 • етикет (label) – служи за показване на текст върху екрана
 • бутон (button) – служи за управление на програмата
 • текстов прозорец (textBox) – потребителя може да въвежда текст в текстовия прозорец
 • картинка (pictureBox)
 • таймер (Timer) – изпълнява код пред определен интервал от време. Чрез него може да създаваме брояч, часовник, да правим анимации (движещи се картинки)

Свойства на контролите – Позволяват ни да променяме характеристиките на всяка контрола поотделно, т.е. всяка контрола има отделен списък със свойства. Първите свойства, които ще разгледаме са:

 • Text – определя съдържанието на текст в контролата (какво пише в контролата)
 • Font – определя размер на текста, шрифт, удебеляване, подчертаване и други
 • ForeColor – цвят на съдържанието
 • Top – определя разстоянието от най-горния край на формата до контролата
 • Left – определя разстоянието от най-левия край на формата до контролата
 • Visible – дали да се вижда или не контролата
 • (само за таймер): Enabled – да се изпълнява ли кода в таймера; Interval – през какъв интервал от време да се изпълнява кода в таймера

Toolbox & Properties Window
Ето примерна програма с 2 етикета, 1 текстово поле, 4 бутона и ще експериментираме с тях.

 • Искаме при натискане на Бутон1 да променим съдържанието на етикет1 (label1), да пише „Hello World!” в него и да променим цвета на текста в ТекстовоПоле1.
 • При натискане на Бутон2 искаме да променим цвета на label1 и цвета на label2.
 • Сега искаме Бутон3, да кара label2 и текстовото поле да изчезнат. Ще променяме label2 и Текстовото поле.
 • Накрая Бутон4, който ги показва отново.
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  label1.Text = "Welcome!";
  textBox1.ForeColor = Color.Red;
 }
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  label1.ForeColor = Color.Blue;
  label2.ForeColor = Color.Green;
 }

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  label2.Visible = false;
  textBox1.Visible = false;
 }

 private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  label2.Visible = true;
  textBox1.Visible = true;
 }

Задачи за самостоятелна работа:

 1. Напишете програма, която съдържа етикет и 2 бутона и изписва в етикета “Hello world”. Променете големината на буквите в етикета. С натискане на бутон1 да се променя цвета на текста. Променете големината на етикета. С натискане на бутон2 да се разположи етикета в долния десен ъгъл на формата.
 2. Напишете програма, която съдържа етикет и 3 бутона: С бутон1 променяте съдържанието на текста в етикета; с бутон2 – позиционирате етикета в средата на формата; с бутон3 – позиционирате етикета в горния десен ъгъл на формата.
 3. Напишете програма, която съдържа текстов прозорец, етикет и команден бутон. Програма позволява на потребителя да напише текст в текстовия прозорец и след натискане на бутонът, текстът се копира в етикета.

Задача за домашно:
1. Напишете програма, която с натискане на Бутон1 премества етикетът label1 в долния ляв ъгъл на формата и променя цвета на буквите на червен. Също така с натискане на Бутон2 премества текстовото поле textBox1 в горния десен ъгъл на формата и отпечатва в него – ПТГ „Н. Й. Вапцаров”.
След като запишете домашното със Save All го качвате във ваша папка в споделеният Google Drive.