1. Таймери – кодът в таймер се изпълнява през определен интервал от време. Чрез таймер можем да създаваме движещи се елементи (анимации).
  2. Свойства на таймерите

а) Enabled – указва дали да се изпълява кода в таймера или не (приема стойности true/false)

б) Interval  – указва през какъв интервал от време да се изпълнява кода (в милисекунди, 1000 милисекунди = 1 секунда)

Примерна задача:

Да се направи програма, която съдържа 2 картинки, таймер и 3 бутона. В началото картинките са скрити, чрез бутон 1 показваме картинките. Чрез бутон2 задвижваме едната картинка надясно. Чрез бутон3 спираме картинката (пауза).

timers-ice-age

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox1.Visible = true;
 pictureBox2.Visible = true;
 
 timer1.Enabled = false;//stop the timer
 pictureBox1.Left = 0;//position pictureBox1 at the left
 }

 private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox1.Left += 10;
 }

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 timer1.Enabled = true;
 }

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 timer1.Enabled = false;
 }

Задача за домашно:

  1. Да се напише програма, която съдържа оръдие (картинка), снаряд (картинка2) и 2 бутона. Чрез единия бутон оръдието се придвижва надясно. А чрез другия бутон оръдието изтрелва снаряд – нагоре и надясно.