1. Определение – динамична структура от данни с променлив размер. Можем да добавяме и махаме елементи на всяко място в свързания списък, като това заделя или освобождава памет в компютъра.
2. Синтаксис

  LinkedList<string> wordsList = new LinkedList<string>(); //създаване на свързан списък
  wordsList.AddFirst("beginning of list"); //добавяне на елемент в началото на свързания списък
  wordsList.AddLast("end of list"); //добавяне на елемент в края на свързания списък  
  for(int i = 0; i < wordsList.Count; i++)//обхождане на свързан списък чрез for
  foreach(string word in wordsList) //обхождане на свързан списък чрез foreach