Теми Критерии за 3 Критерии за 6

(включват задължително покриване на критериите за 3)

Контроли и техните свойства Дава дефиниция за контрола и свойства на контролите.

Познава и използва основните контроли: етикет, текстово поле, бутон, картинка.

Познава и използва основните свойства на контроли: Text, Top, Left, Visible, ForeColor, избор на картинка.

Използва таймер и неговите свойства.

Придвижда контроли чрез таймер.

Променливи Дава дефиниция за променлива.

Познава основните типове променливи (int, double, string) и реализира задачи с променливи по зададен тип на променливите.

Използва булеви променливи (bool).

Избира правилен тип променливи, според контекст на задача.

Прави преобразуване на типове променливи – Convert.

Условен оператор If Прилага условен оператор If…Else за решаване на задачи с 2, 3 и повече разклонения. Прилага условен оператор с по няколко условия комбинирани чрез And(&&) или Or(||).

Решава задачи с вложени условни оператори.

При решаване на задачи с условен оператор избира оптимално решение с възможно най-малко проверки.

Цикъл For Дава дефиниция за цикъл for и итерация.

Използва цикъл For за отпечатване.

Познава 3-те параметъра в цикъл for(int i = 0; i < length; i++) и борави с тях в задачи от горния тип.

Използва вложен цикъл for.

Използва цикъл for за прости аритметични операции( събиране, умножение) и отговор на въпросът дали?(ползва флагове).

*Ползва цикли foreach и while.

Масиви Дава дефиниция за масив и индекс на масив.

Използва основни операции с масиви: присвояване на елементи и отпечатването им. Като борави поединично с елементите (чрез техните индекси) и цялостно чрез (цикъл for).

Извършва операции с масиви: търсене на елемент в масив, намира най-малък/най-голям елемент в масив, събира 2 масива.

*Сортира масив.

Линейни структури от данни Дефинира основните типове линейни структури от данни (списък, стек и опашка).

Дава пример за списък, стек и опашка.

По зададен контекст избира най-подходяща структура от данни.

Борави с основните операции за добавяне и изваждане на елемент от списък, стек и опашка.

Методи и функции Дефинира метод, функция и параметри.

Реализира метод с параметри по зададено условие и извиква метода с различни параметри.

Реализира функция с параметри.

Избира правилно начин на подаване на параметри на метод и функция (call by value, call by reference).

Двумерни масиви (матрици) Дефинира двумерен масив.

Обхожда двумерен масив в стандартна последователност (от [0,0] към [n,n]).

Обхожда двумерен масив по редове, по колони в прав и обратен ред.

Извършва операции по редове и по колони в двумерен масив: търсене на елемент, намиране на най-малък елемент, сумиране на елементи и др.

Разработка на проект Има разработен проект на Visual C# индивидуално или в екип.

Спазва задължителният минимум изисквания.

Има базисна документация на проекта: кратко описание на проекта.

Има разработен проект на Visual C# в екип.

Използва всички необходими теми в разработката на проекта.

Включва допълнителен материал, който не е изучаван в часовете по Програмиране.

Има подробна документация: описание на проекта и използваните теми, техники и източници.