1. Да се направи метод, който като се натисне веднъж етикет1 да го оцветява в един цвят, а като се натисне двукратно – да се оцветява в друг цвят.
б) Да се добавят параметри към горния метод, така че да работи за 3 различни етикета. И за всеки от тях 2-та цвята да бъдат различни. Например етикет1 – зелен и червен; етикет2 – син и оранжев; етикет3 – кафяв и лилав.
2. Да се направи метод, който позволява картинка (полицай) да „патрулира” – да се движи от горе вляво до долу вдясно.
б) Да се добавят параметри към горния метод, така че да работи за 2 различни картинки. И те да могат да се движат с различна скорост.
3. Да се направи метод, който отпечатва в етикет1 всички числа от 1 до 50, а в етикет2 – тяхната сума.
б) Да се добавят параметри, така че да се отпечатват числата от 1 до N, като се прибавя по x всеки път. И да може да се отпечатват в различни етикети.
Например за N = 30 и x = 4: в етикет3 трябва да се отпечатат числата 1 5 9 13 17 21 25 29, а в етикет4 – тяхната сума.

*Като използвате методи – решете по една задача след всеки от уроците: таймери, условен оператор if, променливи и цикъл for.