IP адресиране – класово

IP адресирането е глобално адресиране. Т.е. това е единна адресна система за целия свят и няма 2 устройства с един и същ IP адрес по света.

IP address - global

Един IP адрес е съставен от 32 бита, разделени в 4 октета с по 8 бита във всеки октет. Например 192.168.15.1.

Във всеки IP адрес лявата част от адреса отговаря за адреса на мрежата и останалата част (дясната) от адреса отговаря за адреса на хоста в мрежата. Например в адреса 192.168.15.1 частта 192.168.15 – указва адреса на мрежа, а .1 е адреса на хост в тази мрежа. За да знаем коя част е за мрежа и коя за хост се използва мрежовата маска [subnet mask]. За горния пример мрежовата маска трябва да е 255.255.255.0. Там където имаме 255 е мрежова част, а там където е 0 – е хостова част. Например 175.110.20.10 с мрежова маска: 255.255.0.0 ще има мрежова част – 175.110 и хостова част 20.10.

IP address - houses

Мрежовата част е нещо като име на улица – може да имаме много компютри в една мрежа, както можем да имаме много къщи на една улица. А хостовата част е като номер на къща на дадена улица, за всяка улица има само една къща със съответния номер. Комбинацията от улица и номер ни дава уникален адрес, както е с IP адреса.

В зависимост от това колко октета са за мрежа и колко са хост имаме 3 основни класа мрежи:

IP address - classes table

Клас С

Мрежова част – състои се от три октета или 24 бита. Първите 3 знака на първия октет са 110, което определя и стойностите на първия октет да бъдат в диапазона между 192 и 223. Остават 21 бита за представяне на мрежовия адрес. Броят на възможните мрежи от Клас С е 221 = 2 097 152.

Част за устройството – остава 1 октет (8 бита) – 28 = 256 на брой възможни стойности. Първият и последният адрес са забранени за използване. Така остават 254 на брой възможни устройства за свързване в мрежа от Клас С.

Мрежова маска: 255.255.255.0

Клас В

Мрежова част – включва два октета.  Мрежовият адрес започва задължително с 10 при неговото двоично представяне, при което стойностите на първия октет могат да бъдат в диапазона 128 – 191. За представяне на мрежовия адрес остават 14 бита. Възможните стойности за мрежови адреси са 214 = 16 384.

Част за устройството – остават два октета или 16 бита – 216 = 65 536 възможни стойности. От тях два адреса са забранени – първият и последният. Остават допустими 65 534 на брой адреси за устройства.

Мрежова маска: 255.255.0.0

Клас А

Мрежова част - заделен е един октет. Мрежовият адрес започва задължително с 0 (в двоична бройна система), като по този начин възможните числа са 27 или 128. Два адреса са забранени за използване – 0 и 127. Така допустимите стойности за мрежови адрес са 126 на брой.

Част за устройството – остават три октета за адреса на устройството (24 бита). Възможните стойности са 224 = 16 777 216. От тях първият и последният адрес не се използват. Остават общо 16 777 214 адреса. Това е и броят на устройствата, които могат да се включват в мрежа от Клас А.

Мрежова маска: 255.0.0.0

Задача: Дадено ни е адресно пространство 190.118.0.0 – 190.122.255.255. Според броя потребители да се определи класа мрежа и интервала от IP адреси. Брой потребители – 250, 2000, 255, 140, 20.

Решение:

IP address - task 1 solution

Самостоятелна задача: —Дадено е адресното пространство и броят потребители в мрежа, определете класът мрежа. Напишете интервалът от IP адреси за всяка мрежа.

а) Адресно пространство: 57.4.0.0 – 57.35.0.0. Брой потребители: 1200; 800; 11000; 110

б) Адресно пространство:92.11.0.0 – 92.25.0.0.  Брой потребители:26; 330; 3000; 18 000

Още по темата: тук