Сесиен слой (слой 5) и Транспортен слой (слой 4)

Сесиен слой (слой 5)

Сесийният слой изпълнява функциите на координатор на връзката между работните станции. Нивото обезпечава създаването на връзката, управлението на предаването и приемането на пакетите съобщения и завършването на сесия (сеанс). Организира сесиите на връзка между приложните процеси. Осигурява изпълнение управляващите функции на приложното ниво.

 • Установява и прекратява диалозите приложение-приложение
 • Съставя правила за обмен на данни – Определя се какви протоколи ще се използват. Определя се начин за представяне на информация.
OSI 5 - rules
 • Поставяне на контролни точки – това е маркер, който помага да се запомня до къде е стигнала комуникацията, за да не се предават повторно всички данни при разпадане на връзката.
OSI 5 - marker
 • Контролира начин на предаване на данни – може да бъде полудуплекс – в един момент даден потребител може само да изпраща или само да получава, както е при уоки-токитата. Може да бъде и дуплекс – в един момент може да се изпраща и получава съобщение едновременно, както е при телефоните, където можем да чуваме, докато ние говорим.
OSI 5 - duplex vs half-duplex

Транспортен слой (слой 4)

Транспортният слой отговаря за транспортирането на пакетите с данни без грешки, в точна последователност и без загуби. Той може да оптимизира трафика чрез обединяване на непълни съседни пакети. При получаващия компютър транспортният слой разопакова пакетите и ги подрежда в първоначалния им вид, след което изпраща потвърждение за получаването им. Този слой осигурява контрол на потока и обработката на грешки при преноса на пакетите.

 • Контрол на грешките: има 2 варианта – TCP или UDP.
UDP (безвръзково-ориентиран протокол): по-бърза връзка, за по-къси съобщения. Изпращачът не получава известие, дали са пристигнали данните при получатели или не.
OSI 5 - UDP

TCP (възково-ориентиран протокол): осигурява повече сигурност. Осъществява се на 3 стъпки:

1)Изгражда връзка2)Изпраща съобщение
3)Получава отговор

 OSI 5 - TCP
 • Преобразуване на имена – услугата DomainName System (DNS).Преобразува имената на сайтове в IP адреси. Например google.com -> 209.85.148.113.
OSI 5 - DNS
 • Портове и сокети -  Портовете служат, за да различаваме различния трафик, който генерираме. Например в даден момент можем да сме отворили няколко уеб сайта, да си пишем по скайп и да изпращаме електронна поща. За да може компютърът ни да различи кой трафик за коя програма е предназначен и да не се смесва отделния трафик всяка програма си има номер на порт. Например HTTP – 80, скайп – 1024, електронна поща – 25. Сокет е комбинацията от IP адрес и номер на порт.

OSI 5 - ports

Въпроси:

Свържете точките от дясно с подходящия слой и пояснете за коя функция на слоя се отнася тази точка.

Сесиен слой (5) 

 

 • Измисляне на прякори
 • Съдия
 • Договор за покупка на жилище
 • Доставка на адрес до конкретен човек
 • Поща с обратна разписка
 • Използване на базови лагери при изкачване на висок връх
 • Телефон
 • Обикновена поща
Транспортен слой (4)