Урок 2: Суич и рутер

Целта на урока е да се запознаем с основните характеристики на мрежови устройства суич и рутер и да решаваме казуси за избор на мрежово устройство

Суич

Switch

Основното предназначение на един суич (switch, комутатор) е да избере път, по който да изпрати данните от източника до тяхното местоназначение в дадена локална мрежа. Суичът работа с МАС адреси – това е уникален адрес на мрежовата карта на компютъра (нещо като ЕГН на компютъра).

Суичът има вградена памет. Тази памет се използва като междинен конектор между изпращащия и приемащия компютър. В нея се съхраняват МАС адресите на компютрите, които са включени към суича. Когато някой компютър изпрати сигнал, той съдържа в себе си и адресът на получателя. Суичът проверява в своята памет адреса, за който е предназначен сигналът и го изпраща само на необходимия порт.

Ethernet суичовете съчетават в едно устройство функциите на две по-стари Ethernet устройства – хъба и моста:

 • свързват няколко мрежови сегмента, както прави това хъбът;
 • управляват трафика между системите, така че да предотвратят конфликтите, подобно на работата на моста.

За разлика от хъба, суичът не изпраща сигналът на всички компютри, а само на този компютър, за който е предназначен сигналът. Поради това той може коректно да разпредели данните (сигналите), изпратени едновременно от няколко компютъра, без да задръства другите компютри с ненужни данни, както прави хъбът.

За разлика от моста, който  във всеки момент от време може да осъществи предаване на кадри само между една двойка портове, суичът едновременно поддържа потоци от данни между всички свои портове.

Повечето суичове поддържат пълнодуплексни операции (едновременно приемане и предаване на информация). Суичовете също така централизират кабелната система.

Въпроси за суич:

 1. Даден суич е намерил в своята таблица МАС адрес, към който трябва да изпрати информацията. Какво предстои?
 2. Намирате се в кабинет 1.4 и изпращате информация от РС3 към РС8. Опишете какво се случва с информацията – през кое устройства преминава и до кои устроиства се изпраща?
 3. Суичът поддържа трафик между всички свои портове. Какво следва от това?

 Рутер

Router

Маршрутизаторът (на английски: routerрутер) е самостоятелно устройство, което служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) информация между различни мрежи.

За определяне на пътя за предаване на данните и насочване на пакетите маршрутизаторът използва таблица за маршрутизация, в която се съхраняват IP адресите на други маршрутизатори. Тази таблица маршрутизаторът си създава сам, като си набавя информация, а при някаква промяна сам я актуализира, „разпитвайки“ другите маршрутизатори кой докъде е свързан. Маршрутната таблица съдържа информация с кои мрежи е свързан и как да изпраща пакети до тях.

Маршрутизаторите разполагат с памет, в която да съхраняват таблицата за маршрутизация. Чрез нея определят източника и дестинацията на пакетите. Маршрутизаторите са по-интелигентни устройства от суича и хъба – те могат да избират най-добрия маршрут до даден адрес измежду множество възможни пътища.

Кога се налага да използваме маршрутизатор?

 • при свързване на една локална мрежа към Интернет (с реални IP адреси);   
 • при свързване на две или повече локални мрежи;

Въпроси за рутер:

 1. Когато добавим нов рутер към дадена сеществуваща мрежа А1 какво трябва да се случи, за да може новата мрежа В1 да се свърже към вече съществуващата мрежа А1? (Картинка)
 2. Рутерите избират най-добрият маршрут до даден адрес измежду множество възможни пътища. Това означава ли, че има повече от 1 маршрут? Дайте пример.
 3. Рутерът се използва за свързване на различни локални мрежи. Колко IP адреса има всяка локална мрежа?

Допълнителни въпроси:

 1. Когато сте в кабинет 1.4 в СПГЕ и отваряте сайт, чийто сървър се намира в САЩ през какви устройства преминава информацията от компютъра ви до сървъра? Начертайте схема.
 2. Каква е връзката между МАС и IP адрес? Кога се налага нейното използване?