Интернет

Интернет е нещо много популярно и използвано днес, мнозинството знаят как да го използват. Но до колко разбираме как работи и каква точно е ролята на Интернет доставчиците?

Целта на урока е да се добием представа как работи Интернет и каква е ролята на Интернет доставчиците.

1. TCP/IP пакети

А) Всяка информация, в Интернет се пренася чрез пакети.

Б) Всеки пакет съдържа IP адрес на изпращач и получател.

TCP/IP packets - IP address

В) Размер на IP пакет – между 64 и 1500 байта.

Г) Разбиване на файл на пакети – Например, за да се свали 1 файл с размер 1МВ са нужни между 600 и 1500 пакета.

Data divides into many packets

2. Интернет доставчик [ISP - Internet Service Provider]

А) Точка на достъп [point of presence - POP] – това е място на свързване между потребители или локални мрежи към Интернет. Интернет доставчикът трябва да осигури всичко необходимо (кабели, рутери, суичове и тн.), за да има Интернет достъп до точката на свързване. Точката на свързване може да бъде рутер или суич във входа на жилищен блок, на улицата, за няколко къщи в даден квартал и тн.

Point of Presence (POP)

Б) Рутери от Точка на достъп  - —рутерите избират най-добрия път от източник до получател за всеки IP пакет.

Router - choose best path

В) Начини за свързване към Интернет:

  • —Чрез телефон – DSL технология
  • —Чрез кабелна телевизия – кабелни модеми
  • —Wi-fi достъп – Wi-fi рутер

3. Интернет като облак

Internet - cloud

А) Всеки пакет преминава през много мрежови устройства.

Б) Най-важни са източникът и получателят. Между тях пакетите преминават по различни маршрути. Точният маршрут не е важен и затова можем да представим Интернет като “облак”. Неговата роля е да осъществи връзка между източник и получател, без значение точно през кои рутери ще преминават пакетите.

Internet cloud - route 1   Internet cloud - route 2   Internet cloud - route 3

4. Устройства

А) Домашни устройства и Интернет доставчик устройства

—Домашни устройства – малко услуги и трафик за малък брой потребители
—Интернет доставчик – много услуги, например – електронна поща, хостинг, домейнии други. Висок трафик за голям брой потребители.
Б) Видове
—Сървъри – за съхраняване на информация, например за да качим 1 уеб сайт в Интернет.
—Скъпи UPS устройства – за постоянно електрическо захранване.

В) Среда – сървърно помещение

Интернет доставчикът има много и различни устройства (сървъри, рутери, суичове), които генерират топлина, докато работят. Всички тези устройства обикновено са в 1 или няколко стаи, които се наричат сървърно помещение. За охлаждане на сървърното се използва климатик. Тъй като има много кабели те трябва да бъдат надписани, за да се знае кой кабел за къде е предназначен.

Cables - too many

Въпроси:
1. Да се подредят в хронологичен ред следните стъпки от процеса на изпращане и получаване на пакет:
1 Данните пристигат при точка на достъп на източника.
2 Данните пристигат при точка на достъп на получателя.
3 Данните се разделят на пакети.
4 Рутерът на Интернет дост. изпраща данните по Интернет.
5 Рутерът на Интернет дост. На поолучателя използва IP адресът, за да достави съобщениея до получателя.
6 Интернет дост. На изпращача решава дали данните се нуждаят от лакални или външни услуги.
2. Казус: В един жилищен квартал в покрайнините на София с къщи „Гига Нет” започва до доставя Интернет.
  • Какви устройства и кабели ще са необходими от централния офис на Интернет доставчикът до потребителите?
  • Къде точно ще се намира точката на достъп за всеки клиент (всяка къща)?