Условен оператор If

1. Определение – програмата взема решение кой код да изпълни в зависимост от това изпълено ли е дадено условие или не.

2. Синтаксис

if(условие)
{
  код 1 - ако условието е истина
}
else
{
  код 2 - ако условието е лъжа
}

Примерна задача:

int age;
cout<<"What is your age? ";
cin>>age;
if(age > 18)
{
  cout<<"you are old enough to vote"<<endl;
}
else
{
  cout<<"you can only convice your parents for who to vote"<<endl;
}

Задачи за упражнение:

1Да се напише програма, която проверява дали едно число е четно или
нечетно. Ако числото е четно, извежда на конзолата “even”, а в противен
случай – “odd”. (жокер – ползвайте % за остатък при делене)

2. Да се напише програма, която по въведено число между 2 и 6, извежда
съответната оценка с думи.

3. Напишете програма, която изчислява месечната заплата на един работник.
Програмата дефинира три променливи – една за чистата заплата (без бонуси), една за
размера на бонуса и една за броя продажби, направени от работника за един месец.
Ако продажбите са повече от 100, работникът получава бонус към чистата заплата.

4. Напишете програма, която изчислява дадена сума в левове. Дефинирайте
две променливи – една за сумата в определена валута и една за валутата
(нека възможните валути са “USD”, “EUR” и “GBP”).

*5. Да се напише програма, която проверява дали едно четирицифрено число
е палиндром – число, което четено отзад напред и отпред назад е едно и
също.

Пример:
1221 – да
1231 – не
8888 – да
9889 – да

Задачи за домашно:

(задължително за първа група): Да се реализира на компютър Задача 2: Боя от учебника на страница 71.

1. От учебника 110 стр. – Упражнение 12.6 TRI.CPP