Логически операции

Урок от учебника: Глава 9 – 9.2 Логичеески операции и изрази

1. Видове операции

а) конкюнкция – логическо и (&&)

б) дизюнкция – логическо или (||)

в) отрицание ( ! )

Задача за домашно:

1.  Да се реши на хартия Упражнение 9.3 от учебника (стр. 83).

б) Да се напишат всички примери от горната задача на С++. Проверете отговорите си. Решенията си качете във ваша папка за домашни в Google Drive.

2. Да се реализира на компютър Задача 2: Боя от учебника на страница 71.