Цикъл do-while

Урок от учебника: Глава 15 Оператор за цикъл do-while (139 стр.)

Синтаксис:

do

{
код, който се повтаря
}while(условие);

Примерна задача 1: Да се напише програма, в която потребителя въвежда възраст и програмата му отпечатва възрастта, която е въвел. Да се добави проверка за валидност на входа (дали възрастта е между 0 и 200).

int age;
do
{
cout<<"enter age (between 0 and 200): ";
cin>>age;
}while(age < 0 || age > 200);

cout<<"correct age = "<<endl;

Примерна задача 2: Да се отпечатат всички числа от 1 до 19.

int num = 1;

do
{
cout<<num" ";
num++;
}while(num < 20);

Задачи за упражнение:

1.Да се напише програма, в която потребителя въвежда име на ученик и неговата оценка по Математика и програмата ги отпечтва на един ред. Да се направи проверка за валидност на входа (оценката да е между 2 и 6)

б*) Да се добави проверка дали името започва с главна буква.

2. Като използвате do-while: Да се напише програма, която отпечатва нечетните числа от 10 до 100.

3. Като използвате do-while: Да се напише програма, която отпечатва 20 пъти вашето име.

4. Като използвате do-while: Да се напише програма, в която потребителя въвежда цяло число N (N > 32, N < 255) и програмата отпечатва всички символи с ASCII код от 32 до б) Да се отпечатват символите между 32 и N, с изключение на главните букви. Задача за домашно: Да се напише програма, която позволява на потребителя да въвежда неограничен брой числа и  ги събира. Програмата спира изпълнението си при въвеждане на число нула и отпечатва намерената сума.

Примерен вход: 7 8 11 0

Примерен изход: 26