Задачи за упражнение 2

1. Преобразуване на бройни системи (30т)

а) да се преобразуват от двоична в десетична бройна система числата: 11010101 и 10110110

б) да се пробразуват от десетична в двоична бройна система числата: 201 и 106

в) да се преобразуват от бройна система с основа 4 към десетична бройна система числата: 3302 и 2130

г) да се пробразуват от десетична бройна система в бройна система с основа 4 числата: 201 и 106

2. а) Опишете следните логически изрази, използвайки променливи (30т)

– Всички числа в интервала от -20 до 20.

– Всички положителни цели числа, които се делят на 4.

б) Напишете обратните логически изрази на а) –  всички числа, които не попадат в множествеото от решение в а)

3. Опишете поне по 2 концептуално различни начина следните логически изрази: (25т)

– Сборът на 2 числа да бъде по-голям от 0.

– Произведението на 2 числа да бъде нечетно положително число.

4. Творческа логическа задача: Колко пъти стрелките на часовника застават една върху друга в рамките на 24 часа. Опишете как достигате до отговора? (15т)

а) за стрелките на часа и минутите

б) за стрелките на часа, минутите и секундите