Процедури

1. Определение – съставна част от програма, която решава даден проблем
2. Ползи при използване на процедури
а) преизползване на кода – пишем кода веднъж в процедура с дадено име и след това го ползваме само чрез името на процедурата

б) по-добро структуриране на кода – всяка процедура отговаря за едно нещо (малка част от цялата програма). Така ако искаме да правим промени или имаме грешка в програмата ще знаем конкретно в коя процедура да гледаме и няма да има нужда да минаваме през целия код.

Примерна задача: Да се напише процедура, която отпечатва “Here we go” 20 пъти, чрез цикъл for. Да се извика процедурата 2 пъти.

void multipleText()
{
  for(int i = 1; i <= 20; i++)
  {
   cout<<"Here we go"<<endl;
  }
}

int main()
{
  multipleText();
  cout<<endl<<"=========================="<<endl;
  multipleText();
}

Примерна задача: Да се напише процедура, която проверява дали число въведено от потребителя е четно. Да се извика процедурата 3 пъти.

void isEven()
{
  int num;
  cout<<"enter number:"; 
  cin<<num;
  if(num % 2 == 0)
  {
    cout<<"yes, "<<num<<" is even";
  }else{
    cout<<"no, "<<num<<" is NOT even";
  }
}

int main()
{
  isEven();
  cout<<endl<<"=========================="<<endl;
  isEven();
  cout<<endl<<"=========================="<<endl;
  isEven();
}

Задача за упражнение:

1. Да се напише процедура, която чрез цикъл do-while отпечатва нечетните числа от 1 до 80.