Урок 4: Условен оператор If … Then

Цел на урока: Да използваме условен оператор If…Then в наши програми.

Оператори за управление хода на програмата. До  сега разглеждахме по-статични задачи, в които предприемахме действия само чрез натискане на бутон. В този урок ще се занимаваме с управление хода на програмата. Т.е. програмата ни да реагира по различен начин в зависимост от това дали някакви условия са изпълнени или не. Това се използва много често в програмирането и вие всички сте го виждали. Например когато отворите Facebook, ако сте въвели потребителско име и парола ви изпраща на страницата на вашия профил, а ако не сте ги въвели правилно – на страницата за вход, където трябва да въведете потребителско име и парола. Или когато имате списък с песни – в Winamp, YouTube или друга музикална програма има бутон Shuffle, който ако е маркиран песните от списъка се пускат в разбъркан ред, а ако не е маркиран се пускат последователно, както са подредени.

Нови знания:

  1. Условен оператор If: програмата реагира по различен начин в зависимост от това изпълнено ли е дадено условие.
  2. Синтаксис:

If <условие> Then

<операции 1>

Else

<операции 2>

End if

 

Задача 1: Искаме да направим клуб, в който има вход 20лв. Т.е. за да влезеш трябва да имаш поне 20лв.  Сега искаме да напишем програма, която допуска само хората, които имат над 20лв.
Решение: 

Правим си една променлива „money” от тип Double, защото може да има и стотинки. В тази променлива ще се записва сумата, която притежава всеки един от нашите гости. И програмата трябва да проверява, ако тази сума е над 20лв да допуска госта.
Dim money As Double
money = Text1
If money > 20 Then
Label1.Text = "Welcome!"
Else
Label1.Text = "Stay outside, you do not have enough money!" 

End If
Задачи за самостоятелнa работа:
  1. Имаме 2 TextBox-а за въвеждане на 2 числа от потребителя, бутон и етикет за резултат. Напишете програма, която намира по-голямото от 2 числа.
  2. Имаме 3 TextBox-а за въвеждане на 3 числа от потребителя, бутон и етикет за резултат. Напишете програма, която намира най-малкото от трите числа.
  3. Напишете програма, която намира най-голямото от 3 числа, въведени от потребителя.

Задача за домашна работа:

Simple Calculator

1. Да се напише прост калкулатор, който събира, изважда и умножава 2 числа въведени от потребителя. Числата се въвежда в 2 текстови полета и с натискане на 3 различни бутона, съответно за събиране/изваждане/умножение се пресмята резултата и се изписва в етикет. (Използвайте променливи!)

Домашните си изпращайте на адрес ja.programirane@gmail.com – като напишете име, клас и заглавие на проект: Simple Calculator (Пример: Ivan Ivanov 10a – Simple Calculator)

Comments are closed.