Урок 6: Операции във Visual Basic – aритметични, логически и за сравнение

Цел на урока: Да използваме трите основни вида операции в наши програми.

 

  1. Аритметични операции
Във VB2010 имам същите аритметични операции, както в математика и те имат същия приоритет (умножението се извършва преди събирането и тн.).
Ето аритметичните операции подредени по приоритет:
 ^ Степенуване 1
- Отрицание (аритметично) 2
* Умножение 3
/ Деление 3
\ Целочислено деление 4  (Например: 10 \ 3 = 3; 14 \ 3 = 4)
Mod Остатък при деление 5   (Например: 25 Мод 5 = 0; 27 Mod 5 = 2)
+ Събиране 6
& Съединяване на низове 7  (Например: “I like” & “chocolate” = “I like chocolate”)
- Изваждане
2. Логически операции
Логическите операции се използват основни за съставяне на условие при оператор If…Then. Този вид операции работи само с булеви променливи (истина и лъжа) и резултатът отново е булева стойност.
Списък с 4-те логически операции, подредени по приоритет:
Not Отрицание (логическо) 9
And И 10
Or ИЛИ 11
Xor Изключващо ИЛИ 12
Таблица с резултат от прилагането на всяка от логическите операции:
T1 T2 not T1 T1 AND T2 T1 OR T2 T1 XOR T2
1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0
3. Операции за сравнение
Операторите за сравнение са добре познати от математика и тук имат същото значение – да сравняват числа, но могат да сравняват и текст по лексикографска наредба (както имаме в тълковния речник, или телефонен указател например).
Списък с операциите за сравнение подредени по приоритет:
= Равенство 8
<> Неравенство 9
< По-малко 9
> По-голямо 9
<= По-малко или равно 9
>= По-голямо или равно 9
Like    Сравняване на низ с шаблон 9
Задачи:
1. Ако а1,а2 – истина; b1, b2 – лъжа, намерете резултата от следните операции:а) (a1 or b1) xor а2 = ?б) not (b1 and a1) and a2 = ?

в) (a1 and not b1) xor b2 = ?

г*) (a1 or b2) xor (b1 or a2) = ?

2. Имаме 1 текстово поле, бутон и етикет – за резултат. Проверете дали цяло число въведено в текстовото поле се дели на 10 и да покажете резултат в етикета? (Mod – остатък при деление. Например: 25 Мод 5 = 0 )
3. Имаме 2 текстови полета, 1 бутон и 1 етикет – за резултат. Проверете дали 2-те низови променливи, въведени в текстовите полета са различни и ако са различни да съединете. (оператор &)

Comments are closed.