Урок 3: Променливи [variables]

Цел на урока: Да описваме понятията променлива и оператор за присвояване. Да използваме променливи и оператор за присвояване в наша програма.

1. Променлива (variable) - контейнер за съхраняване на информация. Място от паметта на компютъра, където се съхраняват данни. Една променлива може да променя стойността си неограничен брой пъти по време на изпълнение на програмата. Променливите са различен тип в зависимост от вида информация, която съхраняват. Основните типове вградени променливи във Visual Basic са:

  • Integer – за цели числа (3; 8; 110)
  • Double – за дробни числа (3,14; 5,50; 8,75)
  • String – за символи (“abv”; “Hello world!”)
  • Boolean – за булеви стойности -истина/ лъжа (true / false)

2. Оператор за присвояване - служи за задаване на стойност на променлива. Във VB се пише със знака ‘=’, например:

Dim i As Integer

i = 5

Задача 1: Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе цена без ДДС и програмата пресмята цената с включено ДДС и я показва на екрана.

Решение:

Какви контроли трябва да разположим върху формата – контрола чрез, която потребителя въвежда цена - TextBox и контрола, която да показва резултата –  Label, бутон, който като натисмен да се изпълнява кода на програмата (кода на програмата ще запишем в полето на този бутон) - CommandButton

Определяме какви променливи ще са ни необходими : В задача трябва да въведем цена – цената е число (цяло или дробно – ако включваме стотинки). Това означава, че ще ни трябват 2 променливи от тип Integer или Double. Нека използваме Double - първо трябва да си създадем тези променлива:

Dim pricepriceDDS As Double

price, priceDDS са имената на нашата променлива (ние си го избираме), а Dim As Double са запазени думи във VB

След това трябва да дадем начална стойност на променливата – цена въведена от потребителя, чрез контрола TextBox1 - price = Text1

След това пресмятаме цената с с ДДС, като увеличаваме цената20% (умножаваме по 1.2)

priceDDS = price * 1.2

На края извеждаме резултата на екрана в контролата Label - Label1.Caption = priceDDS

Цялото решение:

Dim price, priceDDS As Double

price = Text1

priceDDS = price * 1.2

Label1.Caption = priceDDS

Задачи за самостоятелнa работа:

  1. Напишете програма, която записва в различни променливи и визуализира на екрана следната информация за футболист: име на футболист; отбор; брой голове; играе ли в национален отбор. Всяко от полетата се изписва в отделен етикет.
  2. Да се напише програма, която съдържа 2 текстови полета, в които въвеждаме 2 числа. Програмата събира двете числа и показва резултата в  етикет.
  3. Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе 2 числа и да запише стойностите им в променливи. След това да се разменят стойностите на двете променливи и да се покажат новите стойности в 2 етикета. (Например a = 5; b = 8 -> a = 8; b = 5).

 

 

Comments are closed.