Масиви

Цел на урока: Да използваме масиви в наша програма и да решаваме задачи с масиви.

В променливите съхраняваме информация от даден тип – цели числа, дробни числа, текст и тн. Например температурата за деня можем да запишем в променлива от тип Integer – цяло число.

Понякога ни се налага да запаметяваме група от променливи, например да запишем всички дневни температури за даден месец. Което означава, че за месец Януари ще ни трябват 31 променливи. За да не пишем толкова много променливи от един и същ тип, които са от една група и имат едно и също приложение можем да използваме масиви.

1. Определение - съвкупност от променливи от един и същи тип.

Масивът трябва да има предварително зададен брой елементи.

2. Индекс – номер на елемент в масив.

Всеки елемент на масива може да се достъпи пряко чрез индекс на масива. Масивите се използват често в комбинация с цикъл.

Array - indexes

3. Деклариране (създаване)

Dim <name> (<size>) As <type>

<name> – име на масив

<size> – размер на масива (брой елементи в масива)

<type> – тип на променливите от масива, например Integer, Double, String

Примери:

Dim temperatures(7) As Integer – масив за дневните температури за 1 седмица

Dim  studentsMarks(27) As Double – масив за резултатите от контролно на ученици от 1 клас с 27 ученика

Примерни задачи:

Задача 1. Даден е списък с оценките на един клас (27 ученика) от контролното по математика. Да се напише програма, която пресмята средния резултат на класа.

Arrays - Average marks

Чрез InputBox(“Enter mark”, title) въвеждаме стойности в масива. InputBox приема 2 параметър, първия параметър (“Enter mark”) показва съдържанието в InputBox-a, а втория параметър (title) – за заглавие на InputBox. Променливата title ни показва пореден номер ученик, на който нанасяме оценка.

Arrays - inputbox

След като сме въвели оценки за всички ученици чрез втори цикъл For сумираме оценките на всички ученици в променливата avgResult. И на края, за да получим резултата делим сумата на учениците на броя ученици – avgResult = avgResult / 27.

Задача 2. Даден е списък с температурите за 1 седмица записани в масив. Трябва да покажем минимална температура за седмицата.
Arrays - Min Temp

След като сме въвели температура за всички дни, присвояваме на променливата minTemp температурата на първия ден – minTemp  = temperatures(0). Това го правим тъй като в началото приемаме, че минималната температура е била в 1-я ден и след това ще сравним с всички останали дни и ако има ден с по-ниска температура ще я присвоим на minTemp. Това правим с 2-ри цикъл For, който комбинираме с проверка If temperatures(i) < minTemp.

Задачи за самостоятелнa работа:

  1. Даден е масив с N елемента – заплати на служители. Да се напише програма, което позволява да се въведат заплати на всички служители и след това пресмята и отпечатва в етикет общата стойност на заплатите.
  2. Даден е списък с температурите за 1 седмица записани в масив. Трябва да покажем максималната температура за седмицата.
  3. Да се напише програма, в която потребителят въвежда 5 числа(заплати на служители) и след това в етикет се показват заплатите увеличени с по 800 лв.
  4. Имаме запис на температурите за последните 10 дни. Да се провери дали температурата нараства всеки ден.

Comments are closed.