Бази данни – въведение

1. База данни - —колекция от логически свързани данни

2. Таблици

а) таблиците съхраняват отделен обект

б) първичен ключ(Primary key) – уникален идентификатор на ред от таблицата

Пример: gameID – int, Primary Key; Identity = True

3. Видове Бази данни

а) SQL

б) MS Access

в) Oracle

4.Работа с БД във VB 2010

  1. Slution Explorer(десен бутон) -> Add -> New Item -> Local Database: създаване на БД
  2. Database explorer -> Tables (десен бутон)-> Create Table (създаване на таблица)
  3. Попълване на полета в таблицата. Трябва да има 1 поле, което да бъде Primary key. (Например movieID).
  4. (менюто горе) Data -> Show Data Sources
  5. Настройка на типовете контроли за всяко поле от таблицата – TextBox / Label / Combo Box
  6. Издърпване и пускане на таблицата в някоя Visul Basic форма.

5. Добавяне на втора форма

—SilutionExplorer->десен бутон->Add  Windows Form
—Бутон във Form1
—    Me.Hide()
—    Form2.Show()
Задачи за самостоятелнa работа:

1. Да се направи база данни с 2 таблици:
1) Artists: artistID, name, age, nationality, grammiesCount
2) Songs: songID, title, genre, artistID, dateCreated, viewsCount
2. Да се показват 2-те таблици в 2 форми.
3. Да се направят заявки за:
а) всички изпълнители
б) всички изпълнители под 30 години
в) всички изпълнители от България

Comments are closed.