ООП2 – Капсулация

Понякога искаме потребителите да нямат достъп до всички член-данни и методи на даден клас. Това е така, защото тяхната промяна може да доведе до неочаквано поведение на нашата програма. Принципът за капсулация ни помага като позволява да определим кои методи и атрибути може да използват потребителите на нашия клас.

1. Капсулация

а) определение – скриване на информация. Прави невъзможно потребителите на даден обект да променят по неочакван начин неговото поведение.

б)  видове капсулация:

private –потребителят няма достъп до този атрибут/метод

public – потребителят има достъп до този атрибут/метод

2. Атрибути

—Getter (взима член-данни): Label1.Text = car.Speed

Setter (връща член-данни): car.Speed = TextBox1.Text

Пример:

Public Property Control()

Get

Return Me.controlValue

End Get

Set(ByVal value)

Me.controlValue = value

End Set

End Property

 

Comments are closed.