Цикъл For

Цел на урока: Да използваме цикъл For в наши програми.

Едно от най-големите предимства на компютрите е да улесняват работата на хората като могат да извършват много операции. Например с 1 натискане на бутон да ни отпечата 100 страници, или да променим шрифта на 300 страници с текст и тн.

1. Определение

Цикъл For повтаря едно и също действие много пъти.

В ежедневието пример за повтарящо се действие е походката ни – човек върши едно и също действие (стъпка с ляв крак и след това стъпка с десен крак) много пъти.

Frame sequence - wlaking

2. Синтаксис

For i = <start> to <end> Step <number>

<loop body>

Next i

<start> – начална стойност

<end> – крайна стойност

<number> – дължина на стъпката (какво число добавяме на всяка стъпка на цикъла)

<loop body> – тяло на цикъл (пишем логиката на програмата за 1 стъпка от цикъла)

Например ако искаме да отпечатаме числата от 1 до 100 – използваме цикъл с начална стойност 1, крайна стойност 100 и стъпка 1, тъй като искаме да отпечатаме всички числа. В тялото пишем код, който да отпечатва 1 число. Цикълът ще се погрижи този код да се повтори 100 пъти.

Task 1 - Numbers 1 to 100

Ако искаме да отпечатаме всички четни числа от 2 до 100 – използваме цикъл с начална стойност 2, крайна стойност 100 и стъпка 2, тъй като четните числа са през 2 (2, 4, 6, 8, 10, …).

3. Дебъгване – показва на програмиста как компютъра изпълнява кода на програмата операция по операция. Дебъгването е много полезно, за да видим как се изпълнява един цикъл For.

Включва се от менюто най-горе Debug -> Step Into (F8). След това трябва да активираме програмата (да натиснем бутон) и да натискаме последователно Step Into (или F8), за да видим как се изпълнява програмата ни ред по ред. Много удобно е да следим как се изменят променливите на всеки ред, за целта трябва, докато дебъгваме да включим Debug -> Windows -> Locals.

Задача 1: За дадено реално число x пресмята сумата: S = 1/x2 + 2/x3 + 3/x4 + 4/x5 + … 10/x11
Решение:
Task 2 - Sum of numbers

Задачи за самостоятелнa работа:

  1. Да се напише програма, която отпечатва е етикет 100 пъти текста “I am a programmer”.
  2. Да се напише програма, която намира сумата на всички числа то 1 до 99.
  3. Да се напише програма, която отпечатва всички числа от 1 до N, които се делят едновременно на 3 и на 7. N – се въвежда от потребителя.
  4. Да се напише програма, която проверява дали дадено число N е просто. N – се въвежда от потребителя.

Comments are closed.