Методи 2 – Функции

Цел на урока: Да можем да използваме функции в наша програма.

1. Функция – метод, който връща резултат

2. Синтаксис

Public Function <name> ([parameters]) As <result type>

<function body>

Return <result>

End Function

Пример: Искаме да напишем функция, която по въведени 3 числа, намира ней-голямото от тях.

Функцията трябва да приема 3 параметъра от тип Integer и резултатът, който връща също трябва да е Integer(защото резултатът е едно от 3-те числа и то със сигурност ще е тип Integer).

Дефиниция на функцията

Трите числа, които сравняваме са a,b и с. Променливата result използваме, за да запомним в нея най-голямото от 3-те числа. В края на функцията трябва задължително да напишем какъв е резултатът от изпълнението на функцията (кое е най-голямото число) – Return result.

След това функцията можем да извикаме в бутон с реални стойности на параметрите a,b, c, които идват от текстови полета. Резултатът от изпълнението на функцията го присвояваме на променливата maxNumber.

Извикване на функция

Задачи за упражнение:

  1. Да се напише функция, която намира сумата на 3 числа. Да се направят поне 3 различни извиквания.
  2. Да се напише функция, която намира средно аритметично от 3 числа. Да се направят поне 3 различни извиквания.
  3. Да се напише функция, която по зададена страна на триъгълник и височина към нея, намира лице на триъгълник.

 

 

Comments are closed.