Операции с масиви

Примерна задача: Да се напише програма, в която имаме масив с 7 елемента и потребителя въвежда стойности в масива – дробни числа, които представляват резултати от тест (от 1 до 10). Програмата намира и отпечатва сумата и средно аритметично от всички резултати.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 float results[7];
 for(int i = 0; i<=6; i++)
 {
 cout<<"result for student "<<i+1<<" = ";
 cin>>results[i];
 }

 float total = 0;
 float average = 0;
 for(int i = 0; i<=6; i++)
 {
 total = total + results[i];
 }
 average = total / 7;
 cout<<"Total sum of all results is: "<<total<<endl;
 cout<<"Average result is: "<<average<<endl;
}

Примерна задача 2: Даден е масив, който съхранява брой жители на 5 малки български града. Във всеки от тези градове отваря офис нова фирма, която наема по 100 човека от околните населени места и съответно трябва да се увеличи броя на жителите за всеки град с по 100. Да се напише програма, която отпечатва първоначалните стойности и след това променените стойности.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int citizens[5];
 citizens[0] = 4500;
 citizens[1] = 18000;
 citizens[2] = 23800;
 citizens[3] = 19950;
 citizens[4] = 8000;
 for(int i = 0; i<=4; i++)
 {
 cout<<"citizens of town "<<i+1<<": "<<citizens[i]<<endl;
 }
 cout<<"After population increase..."<<endl<<endl;

 for(int i = 0; i<=4; i++)
 {
 citizens[i] = citizens[i] + 100;
 cout<<"citizens of town "<<i+1<<": "<<citizens[i]<<endl;
 }
}</pre>
<pre>

Задачи за упражнение:

1. Даден е масив, който съхранява заплати на 6 служители в ИТ фирма (цели числа). Да се напише програма, която намира сумата всички елементи на масива.
б) Да се намери сумата на всички елементи по-големи от 2000.
в) Да се намери сумата на първите 3 елемента.
Г) Да се намери средната заплата в тази ИТ фирма.

Д) Да се увеличат заплатите на всички служители с по 230лв.
Е*) Да се намери най-високата заплата на служител.