Мрежов слой (слой 3), Канален слой (слой 2), Физически слой (слой 1)

Мрежов слой (слой 3)

1. Обезпечава маршрутизацията, тоест избора на маршрута за предаване на данните в мрежата и управлението на потока данни в мрежата (буферизация на данните и т.н.). Изгражда виртуална линия, пренасяща пакетите от изходния до крайния пункт.

OSI 3 - routes

В мрежовия слой работят рутерите, чиято роля е да определят маршрутът за преминаване на пакетите.

2. Също така управлява приоритета на данните – Quality of Service (QoS) – гарантиране на мрежов ресурс (пропускателна способност) за интерактивни приложения като аудио и видео разговори.

OSI 3 - QoS

3. Протоколът IP от TCP/IP работи в този слой, т.е. към данните се добавят IP адрес на подател и IP адрес на получател и се формира пакет.

OSI 3 - IP address

Да разгледаме пример, при който РС-А иска да изпрати данни до РС-В. Данните преминават от слой 7 към слой 1 в РС-А, а щом пристигнат в РС-В преминават от слой 1 към слой 7. Когато данните преминат през рутер или суич по пътя между РС-А и РС-В, те преминават от слой 1 към слой 2 или 3 в зависимост от устройството (за рутер – слой3, за суич – слой 2).

OSI - data transfer

Канален слой (слой 2)

Каналният слой определя правилата за използване на физическо ниво на възлите от мрежата. Това ниво се подразделя на две поднива:

1. Контрол на достъпа към средата (Media Access Control) - MAC подслоят разпределя достъпа на компютрите до физическата преносна среда. Той дефинираMAC адресите. На този слой към данните се добавя МАС адрес и вече се наричат фреймове (кадри).

OSI 2 - frame

В този слой работят суич и мост. Те работят с МАС адреси.

2. Логически контрол на връзката (Logical Link Control) - в LLC подслоят се дефинира логическата топология на мрежата, т.е. как се обменят съобщенията на софтуерно ниво (логическо ниво). Тя може да не съвпада с физическата, която определя начинът, по който са свързани физически устройствата с кабели в пространството.

OSI 2 -logical topologies (LLC)

 

Логическият контрол на връзката осъществява връзката между слой 2  - МАС адресите и слой 3 IP адресите.

Физически слой (слой 1)

1. На това ниво се извършва преобразуването на данните, постъпващи на „ниво канал”, в сигнали, които след това се предават по линията за връзка. Предава потока от битове (единици и нули) от мрежовата карта към преносната среда. Битовете са кодирани като електрически или светлинни импулси, а при безжичните мрежи са електромагнитни вълни. Дефинира кодирането на данните и синхронизирането на битовете, гарантирайки че изпратена единица ще се получи като 1, а не като 0.

Bits to Cables

2. Този слой определя типа на връзката между мрежовата карта и кабела, както и техниката на предаване на информацията по мрежата.

Устройствата, които работят на това ниво са мрежовa карта, повторител и хъб.

Въпроси:
1.Защо е по-добре да използваме суич, вместо рутер в локална мрежа ? - Защото суичът работи с МАС адреси (слой 2), а рутерът с IP адреси (слой 3). Използването на IP адреси добавя допълнителни хедъри към данните, които се изпращат.
2.Какви мета-данни (хедъри) се добавят, за да се образуват пакетите в мрежовия слой? - IP адрес на подател и получател; както и други – version, flags, checksum, life и тн.
3.Как се осъществява връзката между слой 2 и слой 3 от OSI модела? - Контрол за логически връзки (LLC) – Осигурява връзката между MAC адрес (слой 2) и IP/IPX (мрежов слой).
4.Опишете в кой момент се случва преминаване от слой 2 в слой 3 на OSI модела? - Когато данните пристигат до получателя и когато преминават през рутер.
5.Каква информация се добавя/премахва при преминаване от слой 2 в слой 3? - Към фрейма се добавя IP адрес.