Масиви

1. Определение – група променливи от един и същи тип.

Масивът трябва да има предварително зададен брой елементи.

2. Индекс – номер на елемент в масив.

Всеки елемент на масива може да се достъпи пряко чрез индекс на масива. Масивите се използват често в комбинация с цикъл.

Array - indexes

3. Синтаксис

int numbers[10]; //Декларираме масив с 10 елемента от целочислен тип

numbers[0] = 42; //задаваме стойност на първия елемент на масива

cin>>numbers[1]; //потребителя въвежда стойност за 3-я елемент от масива

Примерна задача: Да се напише програма, в която потребителя въвежда имена и възраст за 3 потребителя и след това отпечатваме информацията за всеки потребител на нов ред.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int ages[3];
 string names[3];

 cout<<"1) age = ";
 cin>>ages[0];
 cout<<"1) name = ";
 cin>>names[0];

 cout<<"2) age = ";
 cin>>ages[1];
 cout<<"2) name = ";
 cin>>names[1];

 cout<<"3) age = ";
 cin>>ages[2];
 cout<<"3) name = ";
 cin>>names[2];

 cout<<"(1) name "<<names[0]<<" age: "<<ages[0]<<endl;
 cout<<"(2) name "<<names[1]<<" age: "<<ages[1]<<endl;
 cout<<"(3) name "<<names[2]<<" age: "<<ages[2]<<endl;
}

Примерна задача 2: Да се напише програма, която генерира масив с 10 елемента – цели числа, които се делят на 3 и започват от 21.
Да се отпечатат стойностите на масива.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int nums[10];
 int n = 21;
 for(int i = 0; i <= 9; i++)
 {
 nums[i] = n;
 n = n + 3;
 }
 for(int i = 0; i <= 9; i++)
 {
 cout<<nums[i]<<" ";
 }
}
Задачи за упражнение:
1. Да се направи масив с имената на 4-те най-популярни уеб сайта за 2016г, масив с техният броя уникални посетители и масив със стойностите на всяка от компаниите (в милиона долара).
б) Да се даде възможност потребителя да избира компания номер 1 (число от 1 до 4) и ние да му казваме дали е отговорил правилно.
2. Да се генерира масив с 20 елемента, който има стойности от 21 до 40.
3. Да се генерира масив с 15 елемента, който има стойности нечетните числа, започващи от 1.
б) Да се генерира масив с 15 елемента, който има стойности нечетни числа, започващи от 13.
4. Да се направи масив с 25 елемента – числа кратни на 10.